top of page

QUÈ FEM

logo-only.png
logo ali.jpg
HOSPITAL 1.jpg

INFECCIÓ VIH

La infecció pel VIH és un problema de salut pública. A Espanya, 146.500 persones viuen amb VIH i es diagnostiquen al voltant d’uns 4.000 casos nous a l’any. Actualment hi ha dos grans reptes a Espanya:

1.  Infradiagnòstic, es calcula que al voltant de 20.000 persones estan infectades i no ho saben.

2.     El diagnòstic tardà, que es produeix en el 48% dels casos i és especialment freqüent quan la via de contagi és heterosexual ( en aquest cas, el diagnòstic tardà arriba al 57%) i entre la població d’edat més avançada.

En aquest escenari, resulta descoratjador saber que a Espanya el 86% de persones que van ser diagnosticades de VIH va tenir al menys una oportunitat de diagnòstic perduda en els tres anys anteriors al diagnòstic final (Gargallo-Bernada, et al. Oportunidades perdidas en el diagnóstico de la infección por el virus de inmunodeficiencia humana en la Comunidad de Aragón. Importancia del diagnóstico tardío. Enferm Inf Microbiol Clin. 2019; 37:100–108. DOI: 10.1016/j.eimc.2018.03.007).

 El servei d'urgències és un de les principals llocs assistencials de contacte dels pacients amb l'hospital. En el cas que ens ocupa, el del pacient portador d'una infecció pel VIH no coneguda, el servei d'urgències és un punt de contacte habitual per a molts d'aquests casos i, en ocasions, l'únic del Sistema Nacional de Salut en el que el pacient consulta quan té problemes d'índole sanitària. Cal destacar que, en l'article abans esmentat (Gargallo et al.), una de cada tres oportunitats de diagnòstic perdudes es va produir als serveis d'urgències. No obstant això, la pràctica clínica habitual en els nostres serveis d’urgències no inclou la petició de serologia de VIH, ni de forma rutinària ni en pacients que consulten per processos en els que és conegut que la prevalença d’infecció pel VIH és superior al de la població general. Possiblement, les úniques excepcions són aquelles situacions en els que el quadre clínic que motiva la consulta urgent està directament relacionat amb malalties definitòries de sida o en les que el descobriment d'aquesta infecció oculta per VIH modifica l'actitud terapèutica o el maneig del pacient a urgències.

​Des de la Societat Catalana de Medicina d'Urgències i Emergències (SoCMUE) creiem que les consideracions anteriorment esmentades posen de relleu que l'epidèmia de VIH segueix vigent a Catalunya i que, en conseqüència, resulta obligat posar en marxa mesures urgents que mitiguin tant el seu infradiagnòstic com el diagnòstic tardà. Nosaltres, els urgenciòlegs, podem tenir un paper rellevant en aquest escenari assistencial, ja que el pas dels pacients VIH pels nostres serveis d'urgències ofereix una oportunitat excepcional per desemmascarar aquesta infecció que fins aleshores no era coneguda.

HOSPITAL 2.jpg

PROJECTE VIHgila

Els objectius primaris del programa Urgències VIHgila són els següents:

·Posada en marxa d'un programa d'activitats educacionals / formatives relacionades amb la millora de el coneixement de la situació actual de l'epidèmia de VIH a Catalunya el 2021 adreçada a professionals sanitaris que treballen en els serveis d'urgències hospitalaris.

· Disseny d’estratègies per incrementar la detecció a urgències de pacients no diagnosticats infectats pel VIH i que per tant desconeixen la seva situació / estat serològic actual.

· Disseny o identificació (si ja existeixen) d’àrees de millora de circuits hospitalaris de derivació dels nous pacients amb infecció per VIH que es diagnostiquin a urgències cap a consultes especialitzades i de referència de VIH, perquè aquests procedeixin a la seva retenció / vinculació a el sistema sanitari i al seu seguiment de forma crònica.

· Optimitzar el paper d'infermeria en la detecció de nous casos de VIH no diagnosticats o de persones en major risc d'infecció. El pas pel sistema de triatge, obligatori en els SUH catalans, podria ser una bona baula a explorar en aquest punt.

Els objectius secundaris del programa Urgències VIHgila són els següents:

- Avaluar l'acceptació, tant de professionals sanitaris com de pacients, de la implementació de les estratègies que es dissenyin i de la determinació serològica del VIH a urgències.

- Identificar possibles limitacións i barreres a aquestes estratègies de cribatge en el context dels serveis d'urgències.

- Incentivar i recolzar la implementació de les deteccions serològiques davant circumstàncies o malalties de risc.

- Descriure la prevalença de la infecció per VIH oculta a Catalunya en els serveis s'urgències en els pacients que consulten per les situacions suggestives d'infecció oculta.

- Crear una xarxa de centres a Catalunya, sota el paraigües del projecte Urgències VIHgila i de la SoCMUE i fomentar sinèrgies de treball en xarxa. Entre ells: 1- planifocació de sessions de treball conjunt, 2-designació d'un champion en el servei d'urgències de cada centre, 3- crear eines d'informació, seguiment, motivació i benchmarking, 4- comunicar els resultats on resulti oporú per difondre l'activitat de la xarxa.

bottom of page